Keyword in Subdomain Name

Keyword in Subdomain Name: Từ khóa trong tên miền phụ.

Một từ khóa xuất hiện trong các tên miền phụ làm tăng thứ hạng.