Subdomain

Subdomain là domain con tồn tại trong domain chính và sử dụng thư mục lưu trữ khác thư mục với domain chính.