Japan Advertising Council viết tắt JAC

Japan Advertising Council viết tắt JAC – Hội Đồng Quảng Cáo Công cộng (Nhật): rập khuôn theo AC của Mỹ, thiết lập năm 1971, mục đích đem quảng cáo phục vụ công ích.