Japan Advertising Review Organization viết tắt JARO

Japan Advertising Review Organization viết tắt JARO: Cơ Quan Kiểm Sát truyền hình Nhật Bản