Japan Advertisers Association viết tắt JAA

Japan Advertisers Association viết tắt JAA – Hội Các Chủ Quảng Cáo Nhật Bản