Location

Location: địa điểm ngoài phim trường dùng để quay phim.