Issuer

Issuer – Tổ chức phát hành: Là tổ chức tài chính cung cấp các loại thẻ thanh toán.