IP address (Internet Protocol)

IP address – Địa chỉ IP (Internet Protocol): Mỗi hệ thống kết nối với Internet có một địa chỉ IP riêng và duy nhất bao gồm các con số được biểu diễn dưới dạng xxx.xxx.xxx.xxx (trong đó x biểu thị các chữ số từ 0 đến 255). Thông thường, người dùng Internet chỉ sử dụng các tên miền thay cho địa chỉ IP bởi địa chỉ IP đã được máy chủ tên miền (Domain Name Server) quản lý.