Integrated Services Digital Network viết tắt ISDN

Integrated Services Digital Network (viết tắt ISDN) – Mạng dịch vụ số tích hợp: Là một mạng kỹ thuật số có thể truyền với băng thông 128.000 bit/giây theo đường điện thoại thông thường với chi phí chỉ tương đương chi phí cho một cuộc điện thoại. www.beoutq