Ad Exchange

Ad Exchange (Thị trường mua bán quảng cáo tự do) được hiểu là một nền tảng công nghệ cho phép các nhà quảng cáo và các nhà xuất bản mua bán, trao đổi các vị trí quảng cáo thông qua cơ chế đấu giá thời gian thực (RTB – Real Time Bidding). Nền tảng để thực hiện điều này với các nhà quảng cáo chính là các DSP (Demand-side platform) còn với các nhà xuất bản họ sẽ dựa trên các SSP (Supply-side platform) và Ad Exchange có nhiệm vụ tổ chức đấu giá để hiển thị quảng cáo.