Interactive Financial Exchange viết tắt IFX

Interactive Financial Exchange (viết tắt IFX) – Trao đổi thông tin tài chính tương tác: Một khung công nghệ độc lập, có tính mở cho phép chia sẻ các dữ liệu tài chính và các tài liệu giữa các tổ chức tài chính với khách hàng của họ cũng như các nhà cung cấp dịch vụ. Các đặc tả, được Ban Công nghệ Công nghiệp Ngân hàng (Banking Industry Technology Secretariat (BIS) phác thảo gồm cả các hỗ trợ cho việc khởi tạo hoá đơn điện tử, thanh toán điện tử và chuyển tiền.