Infomediary

Infomediary – Nhà trung gian thông tin: Một tổ chức độc lập cung cấp các thông tin tư vấn, thông tin nghiên cứu về các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ người mua hàng trên mạng trong việc quyết định mua hàng hay không?

Intermediary- Bên thứ 3 trung gian tập hợp các dữ liệu sản phẩm dịch vụ và làm đơn giản hoá các giao dịch giữa người mua và người bán.