Integration

Integration –  Tích hợp hệ thống: Là quá trình kết nối website bán hàng trực tuyến đến hệ thống thanh toán trực tuyến. Một số đơn vị có thể yêu cầu những phương thức tích hợp riêng để phù hợp với hệ thống bán hàng trực tuyến. مباريات ufc