Installs on active devices

Installs on active devices: số lượng cài đặt trên thiết bị di động chạy Android có “hành động” với ứng dụng. Nghĩa là tổng số thiết bị cài ứng dụng được người dùng ở ứng dụng lên tương tác với ứng dụng.