Indirect Marketing

Indirect Marketing – Tiếp thị gián tiếp: Sản phẩm và dịch vụ được bán thông qua người trung gian thứ 3. Trái với tiếp thị trực tiếp (direct marketing).