Impression Share viết tắt IS

Impression Share (IS): Phần trăm số lần quảng cáo Website của bạn thực sự hiển thị trong tổng số lần quảng cáo Website có thể hiển thị.

Nó là số liệu trong Google Adwords, giống như Share Of Voice, đại diện cho phần trăm số lần quảng cáo Website được hiển thị so với tổng số lần mà quảng cáo của bạn có thể hiện thị dựa trên từ khóa và những thiết lập cho chiến dịch quảng cáo Website.