Hits

Hits – Số lượt truy cập: Tổng số lần trang web của bạn được truy cập. Một hit là một độc giả ghé vào thăm trang web của bạn.