Header email

Header email (Message header): Là phần text/code ẩn phía trên mỗi thông điệp email. Mỗi email gửi đi đều có một header.