Feedback loop

Feedback loop (Vòng lặp liên hệ ngược): Trong vai trò là nhà cung cấp dịch vụ Email Marketing (ESP), bạn sẽ thiết lập Feedback loop với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Khi feedback loop đã được thiết lập, ISP sẽ liên hệ với bạn để thông báo về những ý kiến của khách hàng. Nếu feedback loop không được thiết lập, ISP có thể đưa bạn vào black list mà không cho bạn có cơ hội giải thích. Ví dụ: AQL, Juno, Netzero là các ESP có cung cấp feedback loop.