Gray Scale

Gray Scale: sắc điệu (color tone) của màu xám từ trắng tiến dần đến đen, khái niệm thường dùng trong truyền hình đen trắng.