Guide Spot viết tắt GS

Guide Spot viết tắt GS: thông điệp để dẫn giải (không có tính cách thương mại) của đài truyền hình