Go to black

Go to black: khi lu mờ dần (fade out) trở thành một mảng tối hoàn toàn