Google Ad Grants

Google Ad Grants – Tài khoản Google cho tổ chức phi lợi nhuận: Các tổ chức phi lợi nhuận tại các quốc gia nơi Google cho tổ chức phi lợi nhuận có sẵn phải là thành viên của chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận để đủ điều kiện sử dụng Ad Grants. Nếu bạn chưa có tài khoản Google cho tổ chức phi lợi nhuận, hãy đăng ký một tài khoản trước khi tiếp tục.

Tài khoản AdWords được định cấu hình đúng cách: Bạn cần gửi tài khoản AdWords hiện có được định cấu hình để nhận Google Ad Grants. 

ID khách hàng AdWords của bạn: Xem tại đây để biết hướng dẫn tìm ID khách hàng AdWords của bạn.
Khi bạn sẵn sàng tiếp tục, hãy làm theo các bước sau để đăng ký Google Ad Grants.

  • Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản Google cho tổ chức phi lợi nhuận của bạn.Hãy nhớ đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên Google cho tổ chức phi lợi nhuận của bạn. Đây là tài khoản mà bạn đã sử dụng khi đăng ký Google cho tổ chức phi lợi nhuận. Tài khoản đó có thể khác với tài khoản mà bạn sử dụng để truy cập sản phẩm mà bạn đang đăng ký.
  • Bước 2 : Nhấp vào nút ‘Đăng ký ngay’.
  • Bước 3: Nhấp vào nút ‘Đăng ký’ bên dưới Google Ad Grants.
  • Bước 4: Xác nhận rằng tài khoản AdWords của bạn được định cấu hình đúng cách.
  • Bước 5: Nhập ID khách hàng AdWords của bạn vào trường biểu mẫu và hoàn thành biểu mẫu.
  • Bước 6: Nhấp vào ‘Đăng ký’.

Link tham khảo thêm: https://support.google.com/nonprofits/answer/3367461?hl=vi