Geotagging

Geotagging là thẻ meta thông tin vị trí hoặc địa chỉ doanh nghiệp trên trang web.