Geographical pricing

Geographical pricing –  định giá theo địa lý: trong marketing, đây là hình thức áp dụng một danh sách giá cơ bản dựa trên vị trí địa lý của người mua. Nó được thiết kế để phản ánh các chi phí vận chuyển đến tựng địa điểm khác nhau. identical لعبة