Filter

Filter: Lọc, tính năng được tích hợp trên wordpress , hoặc bất kỳ hệ thống CMS nào để lọc các dữ liệu xuất ra.