Form hoặc Form tag

Form hoặc Form tag: Form tags là những thẻ “html” đặc biệt cho phép bạn xây dựng các form trên trang web.

Cụ thể, khi khách hàng điền vào form của bạn, nhập các thông tin mà bạn yêu cầu. Sau đó, nhấn nút “Submit” hay “Order now”, chương trình CGI script sẽ tiếp nhận dữ liệu, xử lý chúng và chuyển đến cho bạn. Form dạng như thế được gọi là HTML-to-CGI Response Form, hay nói cách khác là Response Form. Khi Response Form được thiết kế để tạo ra một mẫu đặt hàng, được gọi là MWR (Most Wanted Response) Form hay một form đặt hàng.