File Transfer Protocal viết tắt FTP

File Transfer Protocal (viết tắt FTP) – Giao thức truyền file: FTP cho phép bạn nhập và tải các file. Trước đây FTP là phương pháp duy nhất nhưng hiện nay còn có một số phương pháp khác đơn giản hơn như phương pháp gửi kèm cùng email, file “pdf” và file “html”. Sử dụng FTP để “upload” các file đến website của bạn.