Gateway

Gateway – Cổng nối: Về mặt kỹ thuật, đây là một phần cứng hay phần mềm được thiết lập để kết nối hai mạng cục bộ khác nhau. Ví dụ, America Online là một gateway kết nối giữa mạng cục bộ của nó, dạng thức email sở hữu riêng với dạng thức email Internet