Familarity Rating

Familarity Rating viết tắt F Rating: phương pháp bình điểm tập quán xem truyền hình để biết khán thính giả thường xem đến mức độ nào.