Forum for Children’s Television viết tắt FTC

Forum for Children’s Television viết tắt FTC – nhóm Nghiên Cứu Về Truyền Hình Cho Trẻ Em (Nhật)