Expired Domain

Expired Domain – Tên miền hết hạn: Một miền hết hạn là một tên miền trước đây đã được đăng ký bởi những người khác nhau nhưng họ đã quyết định không gia hạn thêm cho nó và để cho nó hết hạn.