Fat head keyword

Fat head keyword : Là những từ khóa ngắn, tên thương hiệu v..v.. Nó được lựa chọn mang tính chiến lược dài, chi phí đầu tư cũng cao và thời gian dài, cần sự đầu tư lớn