Exchange Infrastructure viết tắt XI

Exchange Infrastructure viết tắt XI – trao đổi cơ sở dữ liệu/hạ tầng:là phần mềm tích hợp ứng dụng doanh nghiệp của SAP (EAI – enterprise application integration), một thành phần của nhóm sản phẩm NetWeaver được sử dụng để tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin dữ liệu giữa các phần mềm, hệ thống nội bộ của công ty và các bên bên ngoài. Giống như các thành phần khác của NetWeaver, SAP XI tương thích với các sản phẩm phần mềm của các công ty khác.

SAP gọi Exchange Infrastructure là một nhà môi giới hội nhập vì nó trung gian giữa các thực thể với các yêu cầu khác nhau về kết nối, định dạng và các giao thức. Theo SAP, Exchange Infrastructure làm giảm chi phí hội nhập bằng cách cung cấp một kho lưu trữ chung cho các giao diện. Thành phần trung tâm của SAP XI là SAP Integration Server, tạo thuận lợi cho sự tương tác giữa các hệ điều hành và ứng dụng đa dạng giữa các hệ thống máy tính nối mạng nội bộ và bên ngoài.