Environmental and Social Management System viết tắt ESMS

Environmental and Social Management System viết tắt ESMS – Hệ thống quản lý nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường và xã hội: là hệ thống quản lý nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường, sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn (OHS), lao động và cộng đồng và những tác động mà các công ty có thể gặp phải, phù hợp với các yêu cầu của IFC Performance Standard 1. ESMS là bao gồm một bộ chính sách, quy trình, công cụ và năng lực nội bộ để xác định và quản lý rủi ro môi trường và xã hội của tổ chức tài chính đối với các khách hàng/công ty/nhà đầu tư.

Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội nêu rõ cam kết của tổ chức tài chính đối với quản lý môi trường và xã hội, giải thích các thủ tục để xác định, đánh giá và quản lý rủi ro môi trường và xã hội của các giao dịch tài chính, xác định quá trình ra quyết định, mô tả vai trò, trách nhiệm và nhu cầu năng lực của nhân viên làm như vậy và ghi rõ các yêu cầu về tài liệu và lưu trữ hồ sơ. Nó cũng cung cấp hướng dẫn về làm thế nào để sàng lọc các giao dịch, phân loại các giao dịch dựa trên rủi ro môi trường và xã hội của chúng, tiến hành các nghiên cứu về môi trường và xã hội và giám sát hoạt động môi trường và xã hội của khách hàng.

Xem handbook