Entry Pages

Thuật ngữ Entry Pages là trang mà người dùng bắt đầu truy cập vào đầu tiên trên website của bạn, Entry Pages cũng có thể là trang chủ hoặc trang con.

Entry Pages có thể do nhiều nguồn như truy cập như truy cập trực tiếp, từ backlink hoặc từ kết quả tìm được trên các công cụ tìm kiếm. Cũng tùy vào cách bạn tối ưu hóa đường dẫn và cách quảng bá website của mình mà Entry Pages cao hay thấp ở các trang con hay trang chủ, nhưng thông thường thì trang chủ là trang có Entry Pages cao nhất. لعبة بطاقات

Bằng các công cụ bạn có thể đánh giá được các thông số để có các quyết định quản trị, thu hút người dùng phù hợp. بتواي