Email List

Email List – Danh sách Email: Một danh sách địa chỉ email của mọi người đã đăng ký nhận thông tin của bạn, mua dịch vụ / sản phẩm của bạn.