E-commerce

Ecommerce – Thương mại điện tử : Thương mại điện tử là việc mua hoặc bán các sản phẩm / dịch vụ trên internet.