Electronic Bill Presentment

Electronic Bill Presentment – Gửi hóa đơn điện tử: Là quá trình phân phối các hoá đơn thanh toán điện tử tới các khách hàng thông qua Internet hoặc các mạng trực tuyến khác