Content Master version

Content Master version – bảng nội dung tổng thể: Từ định hướng phát triển nội dung ban đầu (Content direction), người làm kế hoạch tiến hành đưa ra bảng nội dung tổng thế theo từng giai đoạn của campaign, tương ứng với công cụ marketing để đạt hiệu quả cao nhất.