E-mail publications

E-mail publications – ấn phẩm qua thư điện tử: Có rất nhiều loại ấn phẩm được gửi qua thư điện tử đến khách hàng.