Dupe Negative

Dupe Negative: âm bản được in để giữ lại khi sắp biên tập (edit) phim.