Demographics

Demographics là số liệu thống kê định lượng của một lượng khách hàng nhất định. Demographics cũng được sử dụng để xác định các nghiên cứu định lượng những khách hàng đặc trưng tại một thời điểm cụ thể. Demographics ngày nay được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng và tiếp thị.