DMOZ Listed

DMOZ Listed – Được liệt kê trong DMOZ: Nhiều người tin rằng Google sẽ tin tưởng các trang web được liệt kê DMOZ hơn các trang khác