Credits

Credits: sự giới thiệu những người tham gia (tác giả, đạo diễn, diễn viên, ban kỹ thuật) ở đầu hay cuối chương trình.