Control Room

Control Room: phòng điều chỉnh, cách ly với sân khấu hay chỗ thu hình, có thiết bị dụng cụ điều chỉnh hoạ chất và âm thanh để chỉnh lý trước khi phóng ảnh.