Country TLD extension

Country TLD extension – Tên miền quốc gia. Có Mã quốc gia Top Level Domain(.vn, .ch, .sg…) sẽ giúp thứ hạng trang web tăng lên ở quốc gia cụ thể, nhưng hạn chế khả năng của trang web trên xếp hạng toàn cầu.