Copy Platform hoặc Fact Sheet

Copy Platform hoặc Fact Sheet: Ghi chú những chi tiết cơ bản của một phim truyền hình như nội dung thương phẩm, mục đích quảng cáo, phiêu ngữ, khẩu hiệu…

Fact Sheet: tư liệu ghi chép gọn những yếu tố cơ bản của thương phẩm để cho những người trách nhiệm xem khi chuẩn bị quảng cáo một thương phẩm.