Contuinity

Contuinity: bảng hình vẽ liên tục từ đầu đến cuối giúp dàn trải chuyện phim (script) cho mạch lạc.