Contiguous Rate

Contiguous Rate: giá tiền một khoảng thời gian phóng ảnh dài (ví dụ 30 phút) để tuỳ mục đích sử dụng (2 lần 15 phút) , được rẻ hơn là thuê rời.